Boiler Cup

A Division

Team1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A
IndianaIndiana Hoosiers4455661122
Miami UniversityMiami University Miami University5544332211
PurduePurdue Purdue 11166554433
PurduePurdue Purdue 22233445566
Notre DameNotre Dame Fighting Irish6611223344
ToledoToledo Toledo3322116655

B Division

Team1B2B3B4B5B6B7B8B9B10B
IndianaIndiana Hoosiers1122334455
Miami UniversityMiami University Miami University2211665544
PurduePurdue Purdue 14433221166
PurduePurdue Purdue 25566112233
Notre DameNotre Dame Fighting Irish3344556611
ToledoToledo Toledo6655443322